What is the practical application of ActiveMQ API in springboot JMS

Jin Tian Jiu Gen Da Jia Liao Liao You Guan SpringBoot JMS API De Shi Jian Ying Yong Shi Zen Yang De , Ke Neng Hen Duo Ren Du Bu Tai Liao Jie , Wei Liao Rang Da Jia Geng Jia Liao Jie , Xiao Bian Gei Da Jia Zong Jie Liao Yi Xia Nei Rong , Xi Wang Da Jia Gen Ju Zhe Pian Wen Zhang Ke Yi You Suo Shou Huo 。

  Qian Yan

Active Shi Yi Zhong Kai Yuan De , Shi Xian Liao JMS1.1 Gui Fan De , Mian Xiang Xiao Xi (MOM) De Zhong Jian Jian , Wei Ying Yong Cheng Xu Ti Gong Gao Xiao De 、 Ke Kuo Zhan De 、 Wen Ding De He An Quan De Qi Ye Ji Xiao Xi Tong Xin 。AC-tiveMQ Shi Yong Apache Ti Gong De Shou Quan , Ren He Ren Du Ke Yi Dui Qi Shi Xian Dai Ma Jin Xing Xiu Gai 。

ActiveMQ De She Ji Mu Biao Shi Ti Gong Biao Zhun De , Mian Xiang Xiao Xi De , Neng Gou Kua Yue Duo Yu Yan He Duo Xi Tong De Ying Yong Ji Cheng Xiao Xi Tong Xin Zhong Jian Jian 。ActiveMQ Shi Xian Liao JMS Biao Zhun Bing Ti Gong Liao Hen Duo Fu Jia De Te Xing 。

1. JMS De Gai Nian ?

「 Shi Me Shi JMS Ne :」

 • JMS———JAVA Message Service

 • JAVA De Xiao Xi Fu Wu , Shi sun Gong Si Ti Gong De Jie Kou , Zhi Shi Yi Ge Gui Fan , Zhe Ge Gui Fan Jiu Lei Si Yu JDBC Shi Yi Yang De , Shi Yong De Shi Hou Shi Xu Yao Dang Qian Gui Fan De Shi Xian Chan Pin De 。

「JMS Neng Gan Shi Me Ne :」

 • Neng Gou Jiang Xin Xi Fa Bu Dao Mu De Di

 • Ke Yi Cong Mu De Di Lai Xiao Fei Zhe Ge Xiao Xi

2、 Liang Zhong Tong Xin Mo Xing

「 Dui Lie De Tong Xin Gai Nian :」

 • Te Dian : Dang Wo Men Tong Yi Ge Dui Lie You Duo Ge Xiao Fei Zhe De Shi Hou , Duo Ge Xiao Fei Zhe De Shu Ju Zhi He Cai Shi Yuan Lai Dui Lie Zhong De Suo You Shu Ju

 • Dui Lie De Tong Xin Mo Xing Zui Da De Shi Yong Chang Jing : Liu Liang De Xiao Feng , Gao Bing Fa De Chu Li

「 Zhu Ti De Tong Xin Mo Xing :」

 • Te Dian : Dang Wo Men Dui Lie You Duo Ge Xiao Fei Zhe De Shi Hou , Na Me Zhe Duo Ge Xiao Fei Zhe Xiao Fei Dao De Shu Ju Shi Yi Yang De

 • Zhu Ti Xiao Fei Zhe Tong Xin Mo Xing De Shi Yong Chang Jing : Wei Fu Wu Xia Fu Wu Zhi Jian De Yi Bu Tong Xin

3. MQ De Shi Xian Chan Pin

「 Shi Xian Chan Pin :」

 • ActiveMQ

 • RabbitMQ

 • RockerMQ

 • Kafka( Zhe Ge She Ji De Chu Zhong Shi Zuo Fen Bu Shi De Ri Zhi De , Hou Lai Yin Wei Ri Zhi You Yan Ge De Shun Xu Wen Ti , Zhe Ge Shi Hou Ren Men Jiu Yong Kafka Lai Zuo Xiao Xi Dui Lie Liao )

4、JMS Zhong Chang Jian De Ming Ci

「 Chang Jian De Ming Ci :」

 • ActiveMQConnectionFactory: Zhe Ge Shi Chuang Jian Lian Jie De Gong Chang

 • ConnectionFactory: Lian Jie De Gong Chang

 • Connection: Lian Jie JAVA Dui MQ De Yi Ge Lian Jie

 • Destination: Mu De Di

 • Sheng Chan Zhe (Producer)

 • Xiao Fei Zhe (Consumer)

 • Session: Hui Hua ( Mei Yi Ci Dui MQ De Cao Zuo Du Cheng Wei Yi Ci Hui Hua )

 • Queue: Dui Lie

 • Topic: Zhu Ti

5、 Shi Me Shi Xiao Xi Dui Lie

「 Xiao Xi Dui Lie Jian Dan De Shuo Jiu Shi Yong Lai Cun Fang Lin Shi Shu Ju De Di Fang :」

 • Sheng Chan Zhe ———–> Cun Chu Jie Zhi Shang

 • Xiao Fei Zhe ———–> Cun Chu Jie Zhi Shang

「 Xiao Xi Dui Lie Lei Si Yu Kuai Di Gong Si :」

 • Ni Ke Yi Jiang Dong Xi Jiao Gei Kuai Di Gong Si

 • Mu Biao Ren Ye Ke Yi Cong Kuai Di Gong Si Qu Qu Dong Xi

6. ActiveMQ Shi Shi Me

「 Han Yi :」

 • ActiveMQ Jiu Shi Yi Ge JMS De Shi Xian Chan Pin , Ta Neng Gou Shi Xian JMS Xia De Suo You Gong Neng

7、ActiveMQ Neng Gan Shi Me

「 Zhu Yao Zuo Yong :」

 • Liu Liang Xiao Feng Chu Li

 • Wei Fu Wu Xia Mo Kuai De Yi Bu Tong Xin

 • Chu Li Gao Bing Fa Xia De Ding Dan

 • Chu Li Di San Fang Ping Tai De Gao Bing Fa

 • Xie Zhu Xiao Xi Biao Ke Yi Wan Cheng Fen Bu Shi Shi Wu De Zui Zhong Yi Zhi Xing

8、ActiveMQ De An Zhuang

「ActiveMQ De An Zhuang He Pei Zhi :」

 1、 Guan Wang Xia Zai Linux Ban De ActiveMQ( Zui Xin Ban Ben Wei 5.13.4)        https://activemq.apache.org/download.html         2、 Jie Ya An Zhuang        tar -zxvf apache-activemq-5.13.4-bin.tar.gz         3、 Pei Zhi ( Zhe Li Cai Yong Mo Ren Pei Zhi , Wu Xu Xiu Gai )       vim /usr/lical/activemq-1/conf/activemq.xml         4、 Qi Dong        cd /usr/local/activemq-1/bin ./activemq start        5、 Da Kai Guan Li Jie Mian ( Guan Li Jie Mian Ke Yi Cha Kan Bing Guan Li Suo You Dui Lie Ji Xiao Xi )          http://192.168.1.100:8161          Qi Dong Cheng Gong Hou , Ke Yi Zuo Lan  http://localhost:8161/admin/         Mo Ren Yong Hu Ming 、 Mi Ma :admin/admin         Guan Li Jie Mian Shi Yong jetty Zuo Rong Qi De , Ru Guo Xiang Xiu Gai Guan Li Jie Mian De Duan Kou , Ke Yi Bian Ji ../conf/jetty.xml, Zhao Dao Xia Mian Zhe Yi Duan :       <bean id="jettyPort" class="org.apache.activemq.web.WebConsolePort" init-method="start">     <!-- the default port       number for the web console -->     <property name="host" value="0.0.0.0"/>     <property name="port" value="8161"/>      </bean>         Yong Hu Ming / Mi Ma Shi Zai  ../conf/jetty-realm.properties  Li , Bi Ru Yao Zeng Jia Yi Ge Guan Li Yuan jimmy/123456, Ke Can Kao Xia Mian Xiu Gai :        1 2 3admin: admin, admin jimmy: 123456, admin user: user, user         Zhu : Guan Li Jie Mian You Yi Ge Xiao Keng ,ActiveMQ 5.13.2 Yu jdk1.8 Jian Rong Xing You Dian Wen Ti , Ru Guo Shi Yong jdk1.8, Guan Li Jie Mian Jin Ru Queues Biao Qian Ye Shi , Ou Er Hui Bao Cuo , Dan Shi Bing Bu Ying Xiang Xiao Xi Zheng Chang Shou Fa , Zhi Shi Wu Fa Cong Jie Mian Shang Cha Kan Dui Lie Qing Kuang , Ru Guo Chu Xian Gai Wen Ti , Ke Jiang jdk Ban Ben Jiang Zhi 1.7, Tong Shi Zui Hao Qing Kong data Mu Lu Xia De Suo You Shu Ju , Zai Zhong Qi activemq Ji Ke 。

9. ActiveMQ De API De Shi Yong

「AcatveMQ De API Shi Yong :」

 • Dui Lie De Shi Yong ( Sheng Chan Zhe )

package com.qy.mq.queue;  import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory; import org.apache.activemq.Message;  import javax.jms.*;  /**  * @Auther: qianyu  * @Date: 2020/11/04 14:12  * @Description: Sheng Chan Zhe   */ public class Producer {      // Zhun Bei Fa Bu De Zhe Ge Di Zhi      private  static final String PATH="tcp://10.7.182.87:61616";     //ActiveMQ Xia De Yong Hu Ming      private static final String userName="admin";     //ActiveMQ Xia De Mi Ma      private static final String password="admin";      public static void main(String[] args) throws JMSException {         // Di Yi Bu : Chuang Jian Lian Jie De Gong Chang          ActiveMQConnectionFactory activeMQConnectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory(userName, password, PATH);         // Tong Guo Zhe Ge Gong Chang Huo Qu Lian Jie          Connection connection = activeMQConnectionFactory.createConnection();         // Di San Bu : Da Kai Zhe Ge Lian Jie          connection.start();         // Di Si Bu : Chuang Jian Cao Zuo MQ De Zhe Ge Hui Hua          /**          *  Di Yi Ge Can Shu : Shi Fou Shi Yong Shi Wu           *  Di Er Ge Can Shu : Ke Hu Duan De Ying Da Mo Shi           *      Di Yi Zhong : Zi Dong Ying Da           *      Di Er Zhong : Ke Hu Duan Shou Dong Ying Da           */         Session session = connection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);         // Xu Yao Fa Song Xiao Xi De Mu De Di (queue Cao Zuo De Shi Dui Lie )         Destination destination=session.createQueue("wqqq");         // Sheng Chan Zhe Lai Sheng Chan Zhe Ge Xiao Xi          // Yao You Sheng Chan Zhe          MessageProducer messageProducer = session.createProducer(destination);          // Fa Song Hen Duo De Xiao Xi Dao Xiao Xi Dui Lie Zhong Qu  //        for (int i=0;i<100;i++){             // Xu Yao Zhun Bei Fa Song De Xiao Xi  //            TextMessage textMessage = session.createTextMessage(" Wo Shi Qian Yu :"+i);             // Yan Jiu Xiao Xi De Lei Xing             /*  BytesMessage bytesMessage = session.createBytesMessage();             bytesMessage.setByteProperty("www",new Byte("123"));              // Jie Xia Lai Jiu Ke Yi Fa Song Xiao Xi Liao              messageProducer.send(bytesMessage);*/          // Chuang Jian map Lei Xing De message         /*MapMessage mapMessage = session.createMapMessage();         mapMessage.setInt("www1",123);          messageProducer.send(mapMessage);*/          ObjectMessage objectMessage = session.createObjectMessage(new User(1, "qianyu", "123"));         messageProducer.send(objectMessage);  //        }     }  }
 • Dui Lie De Shi Yong ( Xiao Fei Zhe )

package com.qy.mq.queue;  import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory;  import javax.jms.*; import java.io.Serializable;  /**  * @Auther: qianyu  * @Date: 2020/11/04 14:13  * @Description: Xiao Fei Zhe   */ public class Consumer {      // Zhun Bei Fa Bu De Zhe Ge Di Zhi      private  static final String PATH="tcp://10.7.182.87:61616";     //ActiveMQ Xia De Yong Hu Ming      private static final String userName="admin";     //ActiveMQ Xia De Mi Ma      private static final String password="admin";      public static void main(String[] args) throws JMSException {         // Di Yi Bu : Chuang Jian Lian Jie De Gong Chang          ActiveMQConnectionFactory activeMQConnectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory(userName, password, PATH);         // Tong Guo Zhe Ge Gong Chang Huo Qu Lian Jie          Connection connection = activeMQConnectionFactory.createConnection();         // Di San Bu : Da Kai Zhe Ge Lian Jie          connection.start();         // Di Si Bu : Chuang Jian Cao Zuo MQ De Zhe Ge Hui Hua          /**          *  Di Yi Ge Can Shu : Shi Fou Shi Yong Shi Wu           *  Di Er Ge Can Shu : Ke Hu Duan De Ying Da Mo Shi           *      Di Yi Zhong : Zi Dong Ying Da           *      Di Er Zhong : Ke Hu Duan Shou Dong Ying Da           */         Session session = connection.createSession(false, Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE);         // Xu Yao Fa Song Xiao Xi De Mu De Di (queue Cao Zuo De Shi Dui Lie )         Destination destination=session.createQueue("wqqq");         // Chuang Jian Wo Men De Xiao Fei Zhe Liao          MessageConsumer messageConsumer = session.createConsumer(destination);         // Jie Xia Lai Jiu Ke Yi Jie Shou Wo Men De Xiao Xi Liao          //Message message = messageConsumer.receive();          // Jie Shou Xiao Xi Bing Zhi Ding Zhe Ge Chao Shi De Shi Jian  //      Message message = messageConsumer.receive(5000);          // Jie Shou Xiao Xi Mei You Jiu Bu Deng Dai Liao   Zhi Jie over Liao    Bu Jie Shou Liao  //      Message message = messageConsumer.receiveNoWait();          // Gei Ding Dang Qian De Lu Jing She Zhi Jian Ting Qi          messageConsumer.setMessageListener(new MessageListener() {             @Override             public void onMessage(Message message) {                 /* BytesMessage bytesMessage= (BytesMessage) message;                  try {                     System.out.println(" Huo Qu Dao De Shu Ju Shi :"+bytesMessage.getByteProperty("www"));                 } catch (JMSException e) {                     e.printStackTrace();                 }*/                  /*MapMessage mapMessage= (MapMessage) message;                  try {                     System.out.println(" Huo Qu Dao De Shu Ju Shi :"+mapMessage.getInt("www1"));                 } catch (JMSException e) {                     e.printStackTrace();                 }*/                 // Ce Shi Dui Xiang Lei Xing De Xiao Xi De Fa Song He Jie Shou                 ObjectMessage objectMessage= (ObjectMessage) message;                 try {                     User user = (User) objectMessage.getObject();                      System.out.println(" Jie Shou Dao De Shu Ju Shi :"+user);                 } catch (JMSException e) {                     e.printStackTrace();                 }                 /*  // Wo Men Zhi Dao Shi Yi Ge Zi Fu Chuan Lei Xing De Xiao Xi                  TextMessage textMessage= (TextMessage) message;                 // Jie Xia Lai Jiu Ke Yi Da Yin Zhe Ge Xiao Xi Liao                  try {                     System.out.println(" Xiao Fei Zhe 1--- Jie Shou Dao De Xiao Xi Shi :"+textMessage.getText());                 } catch (JMSException e) {                     e.printStackTrace();                 }*/                  try {                     // Zhe Ju Hua Jiu Biao Shi De Shi Ke Hu Duan Lai Shou Dong De Jin Xing Ying Da                      message.acknowledge();                 } catch (JMSException e) {                     e.printStackTrace();                 }              }         });     } }
 • Zhu Ti Mo Xing De Sheng Chan Zhe

package com.qy.mq.topic;  import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory;  import javax.jms.*;  /**  * @Auther: qianyu  * @Date: 2020/11/04 15:17  * @Description:  */ public class Producer {     // Zhun Bei Fa Bu De Zhe Ge Di Zhi      private  static final String PATH="tcp://10.7.182.87:61616";     //ActiveMQ Xia De Yong Hu Ming      private static final String userName="admin";     //ActiveMQ Xia De Mi Ma      private static final String password="admin";      public static void main(String[] args) throws JMSException {         // Di Yi Bu : Chuang Jian Lian Jie De Gong Chang          ActiveMQConnectionFactory activeMQConnectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory(userName, password, PATH);         // Tong Guo Zhe Ge Gong Chang Huo Qu Lian Jie          Connection connection = activeMQConnectionFactory.createConnection();         // Di San Bu : Da Kai Zhe Ge Lian Jie          connection.start();         // Di Si Bu : Chuang Jian Cao Zuo MQ De Zhe Ge Hui Hua          /**          *  Di Yi Ge Can Shu : Shi Fou Shi Yong Shi Wu           *  Di Er Ge Can Shu : Ke Hu Duan De Ying Da Mo Shi           *      Di Yi Zhong : Zi Dong Ying Da           *      Di Er Zhong : Ke Hu Duan Shou Dong Ying Da           */         Session session = connection.createSession(false, Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE);         // Xu Yao Fa Song Xiao Xi De Mu De Di ( Xia Mian Chuang Jian De Jiu Ying Gai Shi Zhu Ti Mo Xing De Di Zhi )         Destination destination=session.createTopic("topic222");         // Sheng Chan Zhe Lai Sheng Chan Zhe Ge Xiao Xi          // Yao You Sheng Chan Zhe          MessageProducer messageProducer = session.createProducer(destination);          // Fa Song Hen Duo De Xiao Xi Dao Xiao Xi Dui Lie Zhong Qu          for (int i=0;i<100;i++){             // Xu Yao Zhun Bei Fa Song De Xiao Xi              TextMessage textMessage = session.createTextMessage(" Wo Shi Qian Yu :"+i);             // Jie Xia Lai Jiu Ke Yi Fa Song Xiao Xi Liao              messageProducer.send(textMessage);         }     } }
 • Zhu Ti Mo Xing De Xiao Fei Zhe

package com.qy.mq.topic;  import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory;  import javax.jms.*;  /**  * @Auther: qianyu  * @Date: 2020/11/04 15:19  * @Description:  */ public class Consumer {      // Zhun Bei Fa Bu De Zhe Ge Di Zhi      private  static final String PATH="tcp://10.7.182.87:61616";     //ActiveMQ Xia De Yong Hu Ming      private static final String userName="admin";     //ActiveMQ Xia De Mi Ma      private static final String password="admin";      public static void main(String[] args) throws JMSException {         // Di Yi Bu : Chuang Jian Lian Jie De Gong Chang          ActiveMQConnectionFactory activeMQConnectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory(userName, password, PATH);         // Tong Guo Zhe Ge Gong Chang Huo Qu Lian Jie          Connection connection = activeMQConnectionFactory.createConnection();         // Di San Bu : Da Kai Zhe Ge Lian Jie          connection.start();         // Di Si Bu : Chuang Jian Cao Zuo MQ De Zhe Ge Hui Hua          /**          *  Di Yi Ge Can Shu : Shi Fou Shi Yong Shi Wu           *  Di Er Ge Can Shu : Ke Hu Duan De Ying Da Mo Shi           *      Di Yi Zhong : Zi Dong Ying Da           *      Di Er Zhong : Ke Hu Duan Shou Dong Ying Da           */         Session session = connection.createSession(false, Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE);         // Xu Yao Fa Song Xiao Xi De Mu De Di (queue Cao Zuo De Shi Dui Lie )         Destination destination=session.createTopic("topic222");         // Chuang Jian Wo Men De Xiao Fei Zhe Liao          MessageConsumer messageConsumer = session.createConsumer(destination);         // Jie Xia Lai Jiu Ke Yi Jie Shou Wo Men De Xiao Xi Liao           // Gei Ding Dang Qian De Lu Jing She Zhi Jian Ting Qi          messageConsumer.setMessageListener(new MessageListener() {             @Override             public void onMessage(Message message) {                  // Wo Men Zhi Dao Shi Yi Ge Zi Fu Chuan Lei Xing De Xiao Xi                  TextMessage textMessage= (TextMessage) message;                 // Jie Xia Lai Jiu Ke Yi Da Yin Zhe Ge Xiao Xi Liao                  try {                     System.out.println(" Xiao Fei Zhe 1--- Jie Shou Dao De Xiao Xi Shi :"+textMessage.getText());                 } catch (JMSException e) {                     e.printStackTrace();                 }                  try {                     message.acknowledge();                 } catch (JMSException e) {                     e.printStackTrace();                 }              }         });     } }

Kan Wan Shang Shu Nei Rong , Ni Men Dui SpringBoot JMS API De Shi Jian Ying Yong Shi Zen Yang De You Jin Yi Bu De Liao Jie Ma ? Ru Guo Huan Xiang Liao Jie Geng Duo Zhi Shi Huo Zhe Xiang Guan Nei Rong , Qing Guan Zhu Tumi Yun Xing Ye Zi Xun Pin Dao , Gan Xie Da Jia De Zhi Chi 。

© Copyright Notice
THE END
Just support it if you like
like0
share
comment Grab the couch

Please log in to comment